EC语 第一章 基本字母

Author Avatar
Eana Hufwe Oct 12, 2011

A: 基本字母 Basìsà Létrs.

Aa Āā Àà Áá Bb Cc Dd Ee Èè Éé Ēē Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Kk Ll LLll Mm Nn Oo Óó Òò Pp Qq Rr Ss Ŝŝ Tt TSts Uu Ùù Vv Ww Xx Yy Zz ‘

army apple asia blue core door east next flag good high in iron jack kite lost [vibration] many no operate go port queen rest[Harder] some shake toy tsinghua put vast wide x-ray yes zebra uh-oh