EC语 第一章 基本字母

A: 基本字母 Basìsà Létrs.

Aa Āā Àà Áá Bb Cc Dd Ee Èè Éé Ēē Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Kk Ll LLll Mm Nn Oo Óó Òò Pp Qq Rr Ss Ŝŝ Tt TSts Uu Ùù Vv Ww Xx Yy Zz ‘

army apple asia blue core door east next flag good high in iron jack kite lost [vibration] many no operate go port queen rest[Harder] some shake toy tsinghua put vast wide x-ray yes zebra uh-oh


Comments

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注